Gewoon Wonen Alphen aan den Rijn

Bewoners

Gewoon Wonen heeft de intentie wonen aan te bieden in combinatie met op maat geleverde begeleiding/ondersteuning voor jongvolwassenen met ASS (18-30 jaar) en een normaal tot hoge intelligentie, die de wens hebben om zelfstandig te wonen.

Gewoon Wonen staat voor wonen en begeleiding op maat, waarbij de begeleiding gekoppeld is aan het wonen. Zolang de begeleiding nodig is zullen de bewoners in de woonvorm mogen blijven wonen. Gewoon Wonen heeft geen specifieke intentie te werken aan een einddoel buiten deze woonvorm. Is dit mogelijk zou dit mooi zijn, maar juist het feit dat er de mogelijkheid is om hier ‘ levenslang’ te kunnen blijven wonen geeft veel rust bij de toekomstige bewoners en hun ouders.

Voor de meeste toekomstige bewoners zal dit de eerste stap vanuit het ouderlijk huis zijn, maar er kunnen zich ook toekomstige bewoners aanmelden die al eerder (begeleid) zelfstandig gewoond hebben. Vanuit welke achtergrond iemand zich dan ook aanmeld bij iedereen vindt Gewoon Wonen het van belang dat deze stap zorgvuldig en goed voorbereid gezet zal gaan worden.

Binnen deze woonvorm zal de dienstverlening gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie. Om te kunnen besluiten of een bewoner past binnen  de woonvorm en het zorgaanbod wordt er voor elke bewoner in samenspraak met de bewoner, de ouder/verzorger, de zorgaanbieder en de stichting Gewoon Wonen een individueel zorgplan opgesteld, hierdoor kunnen we gezamenlijk bepalen of datgene geboden kan worden wat de bewoner nodig heeft. Daarnaast hebben we ook een bewonersprofiel opgezet:

 • Er is aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum;
 • Instroom is mogelijk vanaf 18 jaar;
 • De bewoner heeft een toereikende WMO beschikking, in de vorm van PGB of ZIN (zorg in Natura) of een indicatie voor Beschermd Wonen;
 • De bewoner staat open voor begeleiding, zowel individueel als (indien nodig) groepsgewijs;
 • De bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen;
 • De bewoner kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnenlaten, etc.) en veiligheid van de groep (afhankelijk van de woonsituatie). In eerste instantie al dan niet met hulp van de begeleiding;
 • De bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig;
 • De bewoner staat ingeschreven, of schrijft zich direct in, bij Woningnet.

Contra-indicaties

Uit de gedachte een veilige leefomgeving te kunnen waarborgen en de juiste begeleiding te kunnen aanbieden zijn contra-indicaties vastgelegd. Een toekomstige bewoner voor de woonvorm kan mogelijk niet worden geplaatst, als er naast een autisme spectrum stoornis, ook sprake is van andere (ernstige) problematiek. Er is sprake van een contra-indicatie in o.a. de volgende situaties:

 • Psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden, dat zelfstandig wonen onmogelijk is, of is geworden, en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken;
 • Als er sprake is van agressie en/of ernstig verstoord sociaal gedrag;
 • Crimineel gedrag;
 • Ernstige psychiatrische problematiek, zoals zelfverwonding of suïcidaal gedrag;
 • Drugs en/of alcoholproblematiek (in die mate dat begeleiding niet meer mogelijk is en mede-bewoners er hinder van ondervinden);
 • Lichamelijke beperkingen waardoor iemand niet zonder ingrijpende verbouwing/aanpassing kan functioneren in een woning.

Uitgebreide informatie over de doelgroep is te vinden in het bewonersprofiel.

De doelgroep zelf zal bij het opzetten van de woonworm intensief betrokken worden wanneer er concrete en overzichtelijke stappen te zetten zijn. De doelgroep bezit namelijk vaak over specifieke sterke individuele krachten zoals op het gebied van ICT en die willen we inzetten binnen de woonvorm. Tevens is het van belang dat de woonvorm wordt ingericht, daar waar mogelijk, naar de wensen van de toekomstige bewoners.
In de voorgaande fase zal de doelgroep betrokken worden via hun ouders (verstrekte projectplan) en de e-mail waarin steeds alle informatie en gezette stappen wordt verspreid. Toekomstige bewoners en hun ouders tekenen, na voor- aanmelding, gezamenlijk een intentieverklaring waarin wordt aangegeven dat men zich nu en in de toekomst zal inzetten voor het wooninitiatief.
De inzet van de ouders, ervaringsdeskundigen zal ook een belangrijk item blijven, ouder participatie is namelijk een van de fundamenten van dit initiatief.